De geschiedenis van uw Princenhage in vogelvlucht. 2500 v. Chr. Eerste sporen van bewoning op Steenakker ten noorden van de dorpskern. 600 n.Chr. .Archeologen vinden in 1996 waterputten die verwijzen naar laat -Romeinse nederzettingen in het gebied Huifakker . 800 - 850 De Vikingen bouwen o.l.v. Bruno de versterkte nederzetting Brunesheim op westelijke oever van de Mark . 1198 Godfried II van Schoten heer van Breda krijgt o.a. Hage in leen  van de hertog van Brabant. 1233 Vanaf nu verschijnt de naam Mertersen ( Mertersem/Mertersheim ). Meest gebruikt blijft Hage, Haeghe, later ook („s) Prinsenhage en Princenhage. 1261 Oudste vermelding van stichting kerk te Hage als hulpkerk van Gilze; in 1316 wordt de Martinusparochie zelfstandig. 1308  De kanunniken van de Grote Kerk te Breda kopen het Liesbos. 1310 De eerste molens: twee windmolens en een watermolen.   1328 In opdracht van Hertog Jan III oprichting van een schepenbank en benoeming van een schout. Hage heeft nu zijn eigen bestuur. ( Oudst bekende akte van 1340 ) 1402 De kerk in Hage brand af. Van 1490 - 1551 wordt over de oude bestaande kerk de gotische Martinuskerk gebouwd. 1484 Maria van Loon vrouw van Jan IV van Nassau sticht klooster Vredenberg ( Boeimeer ). Haar dochter Odilia van Nassau is de eerste priorin ( gebouw in 1577 vernield ). 1509 - 1518 Bouw Herberg Het Roode Hert en de zuidzijde van de Markt. 1559 Vanaf nu vallen we niet meer onder het Bisdom Luik maar onder de bisschop van Antwerpen.   1573  De watergeuzen vernielen de Martinus - kerk en diverse huizen in het dorp. In 1577 en 1581 plunderende troepen van resp. Staatse en Spaanse zijde. 1585 Vestiging van het eerste notariaat een zekere Henric Dirven 1594 Meester Cornelis Denissen tot eerst bekende school- meester benoemd.  1603 Twee jaar lang zou nu de pest heersen en eist ook hier zijn tol. 1624 Spinola begint aan de acht maanden durende belegering van Breda. Hage wordt het hoofd-kwartier van Graaf van Isenburg. 1637 Hernieuwd beleg van Breda door Frederik Hendrik. Hoofdkwartier van Graaf Willem van Nassau in Hage. Het beleg duurt nu slechts drie maanden. 1645 Aanleg door Prins Willem van de Dreef, de weg tussen de jachtterreinen van het Mastbos en het Liesbos. 1646 Aanleg Turfvaart, verbinding via water met Rijsbergen en Zundert. 1646 Bouw van een openbare school achter de kerk. (afgebroken in de jaren 60). Deze wordt later vervangen door De óuwe Kaste in de Dreef no.4, die op zijn beurt in 1924 de St.Jozefschool werd (nu kantoorpand ). 1648 Vrede van Munster. Overdracht van de Martinuskerk aan de Hervormden die hun eerste dienst houden beschermd door vijftig soldaten.  1666 De toren van de Martinus krijgt een nieuwe spits zodat 64 m hoogte wordt bereikt. 1676 De katholieken vierden hun diensten in een schuurkerk achter de Liesbosstraat die in dit jaar voor het eerst afbrandde. 1683 De weg tussen de Haagsemarkt en de Bredase Haag poort wordt bestraat. De weg had volgende namen Steenweg, Bredaseweg en nu Haagweg. Het deel in de kom werd tussen 1907 en 1942 Voorstraat genoemd. 1709 Bouw van Prins van Oranje, brouwerij, later pastorie, nu Rabobank. 1721 Grote brand in Hage. Schuurkerk en vele huizen gaan verloren. 1746 Bouw van het huis aan de Haagsemarkt 23.  Later genoemd Huize Van Schwarum naar de eerste burgemeester. 1769 Schout Jan Lauta van Aysma schenkt een pomp aan de Haagse bevolking. 1792 Het raadhuis wordt voor 7490 gulden gebouwd aan de markt. Vanaf januari 1793 wordt. 1769 Schout Jan Lauta van Aysma schenkt een pomp aan de Haagse bevolking. 1792 Het raadhuis wordt voor 7490 gulden gebouwd aan de markt. Vanaf januari 1793 wordt er door het bestuur vergaderd. 1793 Franse troepen vallen voor korte tijd binnen. Circa 7000 man moeten door een bevolking van ongeveer 3700 worden onderhouden. De vrijheidsboom, symbool van de Franse Revolutie, staat ook op de Markt. 1801 De Martinuskerk is weer van de 3800 katholieken. De 120 protestanten verzoeken in 1809 Lodewijk Napoleon om een eigen kerk. 1813 Russische Kozakken die de Fransen weg moesten jagen richten nogal wat vernielingen aan in de Martinus en in het dorp. 1819 Mede dank zij Koning Willem I wordt de Herv.Johanneskerk gebouwd en op 30 september door  Ds.A. van Pellecom in gebruik genomen. 1845  Zusters uit Etten-Leur  stichten het Mariaklooster tegenover de kerk. Een jaar later in 1846 bouw van de Mariaschool ( Nu BS Sinte Maerte en BS De Vlier ) . 1855 Ópening spoorlijn Roosendaal - Breda. Vier stations in gem. Princenhage: Breda (tot 1863), Princenhage (1880 - 1934), Liesbosch (1874 - 1934) 1866 Spoorlijn Breda naar Moerdijk met halte Beek.   1872 Begin van de industriële revolutie. Bouw van een suikerfabriek op de Princenhaagse oever van de Mark. Later volgen o.a. IJzergieterij Klep ( Etna ), Jamfabriek, Betonfabriek IGB en de HKI (Enka). 1873 De Martinuskerk na blikseminslag zwaar beschadigd. Her- bouw door architect J. van Langelaar naar ontwerp P. Cuypers. De ramen gemaakt door atelier Nicolas uit Roermond. 1873 (Oom) Vincent van Gogh bouwt Huis Mertersem aan de Voorstraat (nu Haagweg/Hoek Esserstr ) en richt dit in tot een galerie & beeldentuin. 1880 Eerste postkantoor in de Dreef (no.8) opent haar deuren. Nu gelegen voor de Dorpswei. 1889 Lucia Gesticht gebouwd door J. van Langelaar. Op het eind van de oorlog brandt het gebouw af. ( Lucia circa 1920 ) 1889 Aanleg tramlijnen Breda - Princenhage - Wernhoutsburg en Princenhage - Liesbosch - Etten. 1898  Molen “de Hoop” wordt gebouwd door Pals en is tevens de hoogste korenmolen van Nederland. 1898 De Naald wordt ter ere van Koningin Wilhelmina op de Markt geplaatst.Sinds 1930 in het plantsoen op de hoek Laan van Mertersem/Heuvelstraat. 1904 Klooster Franse Benedictinessen aan het Liesbos. Later seminarie van de priesters van het Heilig Hart. 1911 Oprichting en bouw aan de Roskam van Coöp.Zuivelfabriek  St. Martinus.   1914 Eerste wereldoorlog. Mobilisatie en Belgische vluchtelingen zorgen voor grote woningnood. 1921 Tijdens een hevige november storm waait de spits van de Martinuskerk. 1927 Annexatie door Breda van linker Markoever en Tramsingel ( grote industrie ) tot aan het Duitenhuis. 1940 Oorlog breekt uit. Tijdens de vlucht in mei 1940 verliezen ook dorpsbewoners het leven. 1942 Vanaf 1 januari hoort Princenhage bij Breda. (Prinsen)Beek mag voorlopig als eigen gemeente nog doorgaan ( tot 1997) Het bestuur blijft tot 3 mei 1969 gebruik maken van ons  raadhuis. . 1944 Drama van de Vloeiweide. Poolse troepen o.l.v. Generaal Mackzek bevrijden Princenhage enkele weken later op 29 oktober. De generaal ligt begraven op het Pools Militair ereveld aan de Ettensebaan. 1950 - 1959 Bouw van het nieuwe Heuvelkwartier o.a. naar ontwerp van Grandpré Molière. 1955 Aangesloten aan het grote wegennet: rotonde Roskam (weg naar R’dam rechts) 1973 Het Kerkstraatje (weg naar Heilaar) met zijn karakteristieke huisjes verdwijnt en wordt Past. v. Spaandonkstraat. De nieuwbouwPrincenhage - Noord en West I is in volle gang. 1977 Nieuwbouw West II gaat van start. 1980 Opening sporthal De Doelen. 1984 De Koe vervangt het in 1979 afgebroken Patronaat. 1990 Op 6 november omstreeks 9 uur grote kettingbotsing op de A16 bij Princenhage met als gevolg 10 doden en 28 gewonden. 1994 Begin 1ste fase meubelboulevard Breda. Het agrarisch gebied verdwijnt. Deel van de veiling verhuist naar Barendrecht. 1995 Begin nieuwbouw Westerpark, een wijk op voormalige tuindersgronden van Princenhage. 1998 Princenhage bestaat 800 jaar en viert dit uitbundig. 2003 Opening Princenhaags Museum met expositie over Mevr. van Gogh, tante van Vincent. 2003 Meubelboulevard krijgt extra impuls door de komst van het Zweedse bedrijf IKEA. 2010 HSL rijdt langs Princenhage: de route Amsterdam - Brussel - Parijs v.v. met een maximumsnelheid van 300 km/uur. 2011 Vanaf 4 april rijdt de Fyra twee maal per uur het traject Breda - A’dam vice versa. Situatie in 1825 van de Gemeente Hage Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage